Forvert

Jeg er også på utkikk etter fòrverter til noen av hundene fra kullene våre.

Hadde jeg kunnet hadde jeg beholdt alle selv, men sånn er det desverre ikke. 
For å kunne beholde avlsemner trenger vi derfor som oppdrettere fórverter.
 
Er en fordel at du ikke bor alt for langt unna, da vi ønsker å ha jevnlig kontakt med hunden og dens familie :)
Gjerne rundt Gøteborg eller sørlige delen av Norge. 
 
I utgangspunktet merker man liten forskjell fra å eie hunden selv og å være fòrvert. Man plikter som alle andre valpekjøpere å gi hunden et innholdsrikt, aktivt og godt liv. I tillegg må man regne med at vi vil ta den med på utstillinger innimellom om man ikke har interesse for det selv. Ønsker også at hunden skal bli brukt aktiv til en eller annen form for hundesport.
 
Det er mange fordeler med å være forvert hos Kennel Shetoll:
 
- Tett oppfølging av oppdretter
- Slipper den økonomiske delen av å kjøpe valp
- Oppdretter betaler for alle ustillinger hunden skal på. HD/AD tester og andre      tester og prøver oppdretter ønsker hunden skal stille på.
 
Oppdretter må kunne:
 
- Ta hunden med på utstilling (avtales da i god tid i forveien)
- Ha krav på X- antall kull på hunden. (3 på tisper) da må tispen bo hjemme hos oppdretter  i forbindelse med parring, fødsel og mens valpene dier.
 
Ønsker du å vite mer om å være forvert for kennel Shetoll ta kontakt via kontakt siden vår :)
 

Jag letar även efter en matare för några av hundarna från våra kullar.

Hade jag kunnat hålla mig själv, men det är tyvärr inte.
Därför, för att behålla avelämnen måste vi uppfödas som uppfödare.
 
Det är en fördel att du inte bor för långt bort, eftersom vi vill ha regelbunden kontakt med hunden och familjen :)
Säkerligen runt Göteborg eller södra Norge.
 
Ursprungligen märker du en liten skillnad från att ägna hunden själv och vara gynnad. Det är plikten för alla andra valpköpare att ge hunden ett omtvistat, aktivt och bra liv. Dessutom bör man förvänta sig att vi kommer att ta det till utställningar ibland om du inte har något intresse för det själv. Vill också att hunden ska användas aktiv för någon form av hundsporter.
 
Det finns många fördelar att avvärjas på Kennel Shetoll:
 
- Stäng uppföljning av uppfödaren
- Tofflor den ekonomiska delen av att köpa valp
- Uppfödare betalar för alla visar hunden pågår. HD / AD test och andra test och provuppfödare vill att hunden ska sätta på.
 
Uppfödaren måste kunna:
 
- Ta ut hunden på utställningen (ordnas i god tid i förväg)
- Ansök X-nummer av kull på hunden. (3 på tikar), måste tikbenet vara hemma hos uppfödaren i samband med parning, förlossning och medan valpar beast.
 
Vill du veta mer om att bli avskräckt för Kennel Shetoll, vänligen kontakta vår kontaktsida :)

 

I am also looking for a feeder for some of the dogs from our litters.

Had I been able to have I kept everyone myself, but that's unfortunately not.
Therefore, in order to retain breeding topics, we need to breed as breeders.
 
It's an advantage that you do not live too far away, as we want to have regular contact with the dog and its family :)
Certainly around Gothenburg or southern Norway.
 
Initially, you notice a small difference from owning the dog yourself and being favored. It is the duty of all other puppy buyers to give the dog a contentious, active and good life. In addition, one should expect that we will take it to exhibitions sometimes if you do not have an interest in it yourself. Also wants the dog to be used active for some kind of dog sport.
 
There are many advantages to being averted at Kennel Shetoll:
 
- Close follow-up of breeder
- Slippers the economic part of buying puppy
- Breeder pays for all the shows the dog is going on. HD / AD tests and other tests and samples breeder wants the dog to put on.
 
Breeder must be able to:
 
- Take the dog on exhibition (arranged in good time in advance)
- Claim X-number of litter on the dog. (3 on bitches) then the bitch must stay at home with the breeder in connection with mating, childbirth and while puppies beast.
 
Do you want to know more about being averted for Kennel Shetoll please contact our contact page :)